Blog

De Rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de 30%-regeling zolang feitelijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 10ec, lid 1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965. Casus Belanghebbende heeft de Amerikaanse nationaliteit en is per 1 november 2011 in...

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Door de eerdere afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is er een ongelijke behandeling ontstaan tussen niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen en commissarissen. Dit was niet de bedoeling, omdat beide...

Het voordeel uit (voorwaardelijke) aandelenopties wordt genoten bij de uitoefening van de opties, en dat is dus het heffingsmoment aldus de Hoge Raad. Als de tewerkstelling in Nederland dan al is geëindigd, is de 30%-regeling niet van toepassing. Arrest Een moedervennootschap had in 2009 tot en met...

In welk land woont u, Nederland of België? Doorgaans een makkelijk te beantwoorden vraag. Maar het antwoord op deze vraag kan ook leiden tot een procedure bij de Hoge Raad, zoals zal blijken uit het onderstaande. Casus Een huisarts en zijn vrouw waren van mening dat zij...

Als een werknemer (fysiek) werkzaam is in meerdere landen of werkzaam is in een ander land dan zijn woonland, dan bestaat de kans dat de werknemer in meerdere landen belastbaar is als gevolg van de toepassing van belastingverdragen. De meeste belastingverdragen die Nederland met diverse...

De WagwEU bevat regels met betrekking tot de eerbiediging van de harde kern van arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Deze regels zien bijvoorbeeld op maximale werktijden, het aantal betaalde vakantiedagen en gezondheid op het werk. Verplichtingen In de WagwEU zijn een aantal verplichtingen opgenomen en tevens de mogelijkheid...

Inwoners van Nederland zijn over hun inkomen uit sparen en beleggen (box 3) inkomstenbelasting verschuldigd. Dit inkomen betreft de inkomsten uit banktegoeden, aandelen, onroerend goed en overige bezittingen verminderd met schulden. Niet-inwoners zijn slechts in Nederland belast voor onroerend goed gelegen in Nederland. Systematiek tot 1...

Een uit het buitenland afkomstige werknemer komt op verzoek in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat 30% van de totale bruto arbeidsvergoeding als onbelaste vergoeding voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst wordt aangemerkt. Het verzoek moet worden...

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...

Indien een werknemer grensoverschrijdend gaat werken moet onder andere altijd worden bekeken in welk(e) land(en) belasting is verschuldigd. In de belastingverdragen zijn vaak verschillende bepalingen opgenomen, mede afhankelijk van de functie die de werknemer uitoefent. Zo is er in de meeste belastingverdragen een bestuurdersbepaling opgenomen. Bestuurdersbepaling Op...