Clientidentificatie

CLIËNTIDENTIFICATIE

Als gevolg van Europese regelgeving in het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing op de dienstverlening verricht door advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Op grond van deze Wet dient voorafgaand aan de dienstverlening de cliënt te worden geïdentificeerd.

 

Een binnenlandse rechtspersoon als cliënt kan worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister of een notariële akte. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon als cliënt kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het Handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die als geldige identificatiemiddelen zijn erkend in het land van herkomst. Ook is het vereist om de namen en geboortedate op te vragen en te bewaren van de personen die voor de rechtspersoon optreden.

 

Van zowel een binnenlandse als een buitenlandse rechtspersoon moet, behoudens uitzonderingen, ook de uiteindelijk belanghebbende worden geïdentificeerd. Onder een uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de rechtspersoon (cliënt).

 

Een natuurlijk persoon als cliënt kan worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij buitenlandse natuurlijke personen die als een politiek prominent persoon wordt aangemerkt, dient er een aanvullend onderzoek te worden ingesteld.