Eigen woning en Hillen-aftrek

Eigen woning en Hillen-aftrek

De wettelijke bepalingen omtrent de eigen woning zijn de afgelopen jaren zo complex geworden dat ze elkaar soms zelfs tegenwerken, zoals blijkt uit een uitspraak door de Rechtbank Noord-Holland. In de uitspraak stond de combinatie van de volgende twee ‘eigen woning bepalingen’ centraal: de afbouw van het tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken en de ‘Hillen-aftrek’.

Afbouw tarief

Met ingang van 2014 wordt de renteaftrek in de hoogste belastingschijf (52%) beperkt met 0,5% per jaar. Zo is het is maximale tarief waartegen eigenwoningrente kan worden afgetrokken 50% in 2017. De afbouw loopt door totdat deze in 2040 een maximaal aftrekpercentage bereikt van 38%.

Hillen-aftrek

De Wet Hillen is per 2005 ingevoerd en zorgt ervoor dat als de bijtelling van het eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde eigenwoningrente, de bijtelling boven het bedrag van rente komt te vervallen; hierdoor is het inkomen uit eigen woning dan nihil.
Indien men geen eigenwoningschuld meer heeft, bedraagt het inkomen uit eigen woning door de Wet Hillen-aftrek derhalve nihil. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het aflossen van (relatief) kleine eigenwoningschulden omdat deze toch geen aftrek meer opleveren.

Uitspraak: toch bijtelling ondanks Hillen-aftrek

Belanghebbende had in de casus (2014) een eigenwoningforfait van € 3.843 en de betaalde eigenwoningrente bedroeg € 2.363. De kosten voor de eigen woning waren lager dan de bijtelling van het eigenwoningforfait. De ‘Hillen-aftrek’ was derhalve € 1.480, waardoor het belastbare inkomen uit eigen woning per saldo nihil bedroeg. De top van het inkomen van belanghebbende was belast tegen het toptarief van 52%. De inspecteur nam in de aanslag een bijtelling “tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning” op van 0,5% van € 2.363, zijnde € 11. Belanghebbende was van mening dat dit niet klopte, maar de Rechtbank gaf in duidelijke bewoordingen aan dat het de bedoeling van de wetgever was geweest om op deze manier belastingplichtigen te motiveren om de resterende, geringe hypotheekschuld volledig af te lossen.

Praktijk

Deze uitspraak geeft aan dat de fiscale regels rondom de eigen woning complex zijn en dat goede advisering en begeleiding daarin noodzakelijk zijn. Indien men besluit versneld af te lossen op de lening voor de eigen woning, waarbij dient te worden opgemerkt dat voor “nieuwe” leningen vanaf 2013 het zelfs verplicht is om af te lossen op de lening voor de eigen woning, kan het in beide gevallen voorkomen dat men in een situatie belandt zoals bovenstaand. Het fiscale belang wordt bovendien jaarlijks groter door de jaarlijkse afbouw van 0,5% van het maximale aftrekpercentage.

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van de eigen woning of wenst u nadere informatie? Neem dan gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681

 

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken op 13 september 2017