Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China in werking

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China in werking

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China is per 1 september 2017 in werking getreden. Bij detacheringen vanuit Nederland naar China kan een detacheringsverklaring (A1) / Certificate of Coverage (hierna: CoC) worden aangevraagd op grond waarvan uitsluitend de betreffende Nederlandse wetgeving van toepassing blijft. Voor detacheringen vanuit China naar Nederland geldt een vergelijkbare regeling.

Detachering vanuit Nederland naar China

Het verdrag zorgt ervoor dat een werknemer die vanuit Nederland naar China wordt gedetacheerd voor een periode van maximaal 5 jaar (gedeeltelijk) in Nederland sociaal verzekerd kan blijven. De werknemer moet ten minste 1 maand direct voorafgaand aan de detachering werkzaam zijn geweest voor de Nederlandse werkgever. Het verdrag geldt ook voor familieleden die de werknemer vergezellen, tenzij het familielid zelf arbeid verricht in China.

Detacheringsverklaring / CoC

Als bewijs van toepassing van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel moet bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) een detacheringsverklaring / CoC worden aangevraagd. Met een detacheringsverklaring kan de werknemer aantonen dat hij of zij gedeeltelijk onder het sociale zekerheidsstelsel van het thuisland valt en in het gastland deels is vrijgesteld van sociale zekerheidspremies.

De door de SVB afgegeven verklaring dient te worden doorgestuurd naar de onderneming in China. Vervolgens dient de Chinese onderneming de verklaring, binnen 6 maanden na het begin van de detachering, in bij het Chinese Ministerie voor Sociale Zekerheid. China verleent daarop met terugwerkende kracht tot de begindatum van de detachering vrijstelling voor de eerder genoemde sociale zekerheidspremies.

Verdrag beperkt tot WW, AOW en ANW

Het sociale zekerheidsverdrag geldt niet voor het volledige Nederlandse sociale stelsel, maar enkel voor de AOW (ouderdomspensioen), ANW (nabestaandenpensioen) en WW (werkloosheid). Het verdrag geldt dus niet voor de overige onderdelen van de Nederlandse sociale zekerheid, zoals arbeidsongeschiktheid of de zorgverzekeringswet, en is de werknemer in beginsel aangewezen op het Chinese stelsel van sociale zekerheid. Het is raadzaam om aanvullende verzekeringen af te sluiten voor met name ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.

Reeds bestaande detacheringen

Met betrekking tot al bestaande detacheringen van voor de datum van inwerkingtreding van dit verdrag moet binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding een aanvraag voor een detacheringsverklaring zijn ingediend, afgegeven en ingeschreven.

Voor meer informatie over het bovenstaande of hulp bij het aanvragen van de detacheringsverklaring kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Dat kan via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 412 756 81.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 12 september 2017