Highlights Regeerakkoord

Highlights Regeerakkoord

Hieronder wordt ingegaan op een aantal highlights uit het Regeerakkoord voor de Inkomstenbelasting en Loonbelasting.

Tweeschijvenstelsel box 1

Er komt in box 1 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan. Het eindpunt van de huidige derde schijf (de eerste schijf in de nieuwe tariefstructuur) wordt gedurende de kabinetsperiode bevroren op het niveau van 2018. Dit betekent dat deze schijf eindigt op circa € 68.600.

Maatregelen eigen woning

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Nu gaat de afbouw van de aftrek in de hoogste schijf in box 1 nog met stapjes van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt de aftrek in vier stappen van 3% verlaagd naar 36,93%, het nieuwe basistarief in box 1. Huizenbezitters zullen hiervoor via een verlaging van het eigenwoningforfait worden gecompenseerd. Dit gaat van 0,75 naar 0,6%, maar blijft wél belast tegen het marginale tarief. De aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld (‘Hillenaftrek’) wordt in dertig jaar met gelijke stappen afgebouwd.

Alle aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief

In 2020 wordt het tarief waartegen kosten in box 1 aftrekbaar zijn voor alle aftrekposten gelijkgetrokken met het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente en wordt het met 3%-punt per jaar naar het basistarief afgebouwd. Het aftrektarief komt in 2021 op 43% uit.

Beperking looptijd 30%-regeling

De looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Het is nog onduidelijk of dit ook voor bestaande gevallen geldt of dat er wellicht een overgangsregeling komt.

Box 3-heffing omlaag

De heffing over inkomen uit sparen en beleggen in box 3 gaat omlaag. Het heffingvrije vermogen wordt verhoogd van € 25.000 tot € 30.000 (€ 60.000 voor partners). Ook wil het nieuwe kabinet binnen de huidige systematiek (gemiddeld) sneller aansluiten bij het werkelijke rendement door voor het rendement over het spaargedeelte gebruik te maken van actuelere cijfers.

Afschaffing Wet DBA

De Wet DBA wordt teruggedraaid. In plaats daarvan komt er een opdrachtgeversverklaring waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt neergelegd. Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon en zal liggen tussen de € 15 en € 18 per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden. Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandige ondernemers een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd indien sprake is van een hoog tarief (volgens het nieuwe kabinet: boven € 75 per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.

Vragen? Neem dan gerust contact op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)641275681

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken op 11 oktober 2017