Nederlandse belastingheffing over spaar- en beleggingstegoeden

Nederlandse belastingheffing over spaar- en beleggingstegoeden

Inwoners van Nederland zijn over hun inkomen uit sparen en beleggen (box 3) inkomstenbelasting verschuldigd. Dit inkomen betreft de inkomsten uit banktegoeden, aandelen, onroerend goed en overige bezittingen verminderd met schulden. Niet-inwoners zijn slechts in Nederland belast voor onroerend goed gelegen in Nederland.

Systematiek tot 1 januari 2017

De inkomsten uit de hierboven genoemde vermogensbestanddelen worden in beginsel belast met inkomstenbelasting volgens de regels van box 3. Op basis hiervan wordt verondersteld dat gedurende het jaar over het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari van dat jaar 4% rendement wordt gerealiseerd. Over dit fictieve rendement is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd, per saldo dus 1,2% (4% x 30%) over de nettowaarde van het bezit.

Effectieve belastingdruk

Omdat een rendement van 4% onder de huidige marktomstandigheden lang niet door iedereen wordt gerealiseerd is de effectieve Nederlandse belastingdruk in veel gevallen significant hoger dan 30%. Nu op banktegoeden momenteel aanzienlijk minder dan 1,2% rente wordt vergoed, is de effectieve belastingdruk zelfs hoger dan 100%!

Aanpassing fictief rendement per 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het fictieve rendement afhankelijk van de gemiddelde rendementen en samenstelling van vermogens in het verleden en de omvang van het box 3-vermogen van de betreffende belastingplichtige. Voor het jaar 2017 gelden op basis hiervan de volgende schijven:

  1. < € 100.000                                                      2,87%                      0,86%
  2. € 100.000 – € 1.000.000                               4,60%                      1,38%
  3. > € 1.000.000                                                  5,39%                       1,62%

De percentages 2,87%, 4,60% en 5,39% betreffen de fictieve rendementen die leiden tot een belastingheffing van 0,86%, 1,38% en 1,62% over het vermogen per 1 januari 2017. De fictieve rendementen worden jaarlijks herzien op basis van de gemiddelde rendementen en de gemiddelde samenstelling van vermogens in het verleden.

Neem voor nadere informatie of bij vragen gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de laatste stand van zaken op 14 september