Blog

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en wordt elk jaar bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De volgende bruto maandbedragen...

Indien een werknemer grensoverschrijdend gaat werken moet onder andere altijd worden bekeken in welk(e) land(en) belasting is verschuldigd. In de belastingverdragen zijn vaak verschillende bepalingen opgenomen, mede afhankelijk van de functie die de werknemer uitoefent. Zo is er in de meeste belastingverdragen een bestuurdersbepaling opgenomen. Bestuurdersbepaling Op...

De wettelijke bepalingen omtrent de eigen woning zijn de afgelopen jaren zo complex geworden dat ze elkaar soms zelfs tegenwerken, zoals blijkt uit een uitspraak door de Rechtbank Noord-Holland. In de uitspraak stond de combinatie van de volgende twee 'eigen woning bepalingen' centraal: de afbouw...

In België is er ruim 10 jaar discussie geweest over de belastbaarheid van een AOW-uitkering verkregen door een inwoner van België. De Belgische Belastingdienst nam c.q. neemt het standpunt in dat het volledige bedrag van de AOW-uitkering in België belast is als pensioen. Cassatiearrest 5 mei...

De nieuwe regels onder de Intra Corporate Transfer (ICT) richtlijn hoeven niet te worden toegepast op Japanners. In principe is het zo dat, indien men onder de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, er alleen een ICT-vergunning kan worden aangevraagd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND)...

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toepassing van de 183-dagenregeling voor de bepaling welk land heffingsbevoegd is over het loon van een werknemer. Voor de 183-dagenregeling opgenomen in artikel 15 van het tussen Nederland en België gesloten belastingverdrag tellen...

Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China is per 1 september 2017 in werking getreden. Bij detacheringen vanuit Nederland naar China kan een detacheringsverklaring (A1) / Certificate of Coverage (hierna: CoC) worden aangevraagd op grond waarvan uitsluitend de betreffende Nederlandse wetgeving van toepassing blijft. Voor...

Als een werknemer naar een Nederlands onderdeel van een international concern wordt gedetacheerd, dan is het buitenlandse onderdeel in beginsel inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Op verzoek van beide onderdelen kan echter het Nederlandse onderdeel van het concern zorgdragen voor de inhouding van de loonheffingen ('verleggingsregeling')....

De fictieve dienstbetrekking in de loonbelasting voor commissarissen is per 1 januari 2017 vervallen. Verloning van de vergoeding is vanaf deze datum niet meer mogelijk, behalve via 'opting-in'. De commissaris zal de vergoeding in zijn aangifte inkomstenbelasting moeten aangeven, zodat de verschuldigde inkomstenbelasting en de...

Met ingang van 1 april 2017 leggen de Franse autoriteiten een boete op, indien er bij een controle op de werklocatie geen A1 verklaring / Certificate of Coverage (hierna: CoC) kan worden getoond voor de werknemer die werkzaam is in Frankrijk en in zijn woonland...