Ook niet-werkdagen tellen mee voor toepassing van de 183-dagenregeling

Ook niet-werkdagen tellen mee voor toepassing van de 183-dagenregeling

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toepassing van de 183-dagenregeling voor de bepaling welk land heffingsbevoegd is over het loon van een werknemer. Voor de 183-dagenregeling opgenomen in artikel 15 van het tussen Nederland en België gesloten belastingverdrag tellen volgens de Hoge Raad ook niet-werkdagen mee voor de beoordeling van de 183-dagenregeling.

183-dagenregeling

Bij grensoverschrijdende werkzaamheden bepalen de meeste belastingverdragen dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. Op deze hoofdregel bestaat echter één uitzondering. Hierbij heeft het woonland van de werknemer het recht belasting te heffen. Er moet dan cumulatief aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  1. De werknemer verblijft maximaal 183 dagen in het werkland in een bepaalde periode (deze periode verschilt per belastingverdrag), en
  2. De beloning wordt betaald door of namens een werkgever die niet is gevestigd in het werkland, en
  3. De beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting of een vaste basis van de werkgever in het werkland.

 

Physical-presence methode

In het arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als dagen van verblijf in het werkland niet alleen meetellen de dagen waarop daadwerkelijk in het werkland is gewerkt, maar ook alle overige dagen waarop de belastingplichtige in het werkland aanwezig is geweest en die enig verband houden met de werkzaamheden aldaar (‘days of phyiscal presence’), zoals weekenddagen, nationale feestdagen, vakanties en vrije dagen voor, tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden.

Bijhouden Travel Calendar

Indien u een werknemer heeft die, behalve in zijn woonland, ook nog in andere landen werkt, dan is het raadzaam om voor de periode dat de werknemer in het buitenland werkt een Travel Calendar / dagenkalender bij te houden. De werkdagen evenals de niet-werkdagen dienen gespecificeerd te worden bijgehouden. De aanwezigheid in het werkland is van belang voor de belastingpositie van de werknemer en daarmee mogelijk ook voor (eventuele) verplichting voor u als werkgever, zoals het op zetten c.q. voeren van een salarisadministratie in het werkland.

Neem gerust contact met mij op indien u meer informatie wenst over het bovenstaande via danielle.peeters@tax4expats of via +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 september 2017