Verdragstoepassing bestuurder

Verdragstoepassing bestuurder

Indien een werknemer grensoverschrijdend gaat werken moet onder andere altijd worden bekeken in welk(e) land(en) belasting is verschuldigd. In de belastingverdragen zijn vaak verschillende bepalingen opgenomen, mede afhankelijk van de functie die de werknemer uitoefent. Zo is er in de meeste belastingverdragen een bestuurdersbepaling opgenomen.

Bestuurdersbepaling

Op grond van het OESO modelverdrag geldt dat de werkzaamheden verricht als bestuurder belast zijn in het land waar het lichaam dat wordt bestuurd is gevestigd. Echter, het gaat erom dat de persoon ook formeel statutair bestuurder is en niet dat de persoon feitelijk bestuurswerkzaamheden verricht. Het (uitsluitend) opnemen in de statuten dat iemand gevolmachtigd is het lichaam te vertegenwoordigen is niet voldoende voor toepassing van de bestuurdersbepaling. Dit is nogmaals bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof Den-Haag.

Uitspraak

Een in Nederland woonachtige directeur werkte vanaf 2011 voor een in Luxemburg opgerichte en gevestigde vennootschap. De directeur was tevens middellijk aandeelhouder in de vennootschap. Vanwege zijn functie kon hij niet formeel lid van de Raad van Bestuur zijn, omdat dit volgens de Luxemburgse toezichthouder belangenverstrengeling kon veroorzaken. De directeur werkte 2 dagen per week in Luxemburg en 1,5 dag vanuit Nederland. Hij was van mening dat hij kwalificeerde als ‘bestuurder’ voor toepassing van het belastingverdrag en had hij voor de beloning die zag op zijn werkzaamheden die hij in Nederland had verricht in 2011 recht op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Het Gerechtshof oordeelde dat het begrip bestuurder moest worden uitgelegd naar nationaal recht, omdat het verdrag hiervan geen definitie geeft. Naar Nederlands recht is een bestuurder een persoon die op de in de wet en statuten voorgeschreven wijze als lid van het bestuur is benoemd (formeel criterium) en in die hoedanigheid werkzaamheden verricht (materieel criterium). Volgens het Hof had de directeur aannemelijk gemaakt dat hij aan het materieel criterium voldeed, maar omdat hij niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder was benoemd, werd niet voldaan aan het formeel criterium. De directeur kwalificeerde daarom niet als bestuurder.

Conclusie

Deelnemen aan het bestuur en verrichten van bestuurswerkzaamheden is niet voldoende om te kwalificeren als ‘bestuurder’ voor toepassing van het bestuurdersartikel zoals opgenomen in het tussen Nederland en Luxemburg gesloten belastingverdrag. Voor de in Nederland verrichte werkzaamheden bestaat dan geen recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Dat kan via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgemaakt naar de stand van zaken op 13 september 2017