Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU (WagwEU)

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU (WagwEU)

De WagwEU bevat regels met betrekking tot de eerbiediging van de harde kern van arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Deze regels zien bijvoorbeeld op maximale werktijden, het aantal betaalde vakantiedagen en gezondheid op het werk.

Verplichtingen

In de WagwEU zijn een aantal verplichtingen opgenomen en tevens de mogelijkheid om boetes op te leggen. Het betreft verplichtingen voor de dienstverrichter (de buitenlandse werkgever die werknemers naar Nederland detacheert) en de dienstontvanger (de Nederlandse onderneming ten behoeve waarvan diensten worden verricht). Het gaat om de volgende verplichtingen:

  1. Inlichtingenverplichting: verstrekken van informatie aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.
  2. De verplichting om bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig hebben op de werkplek (of direct digitaal beschikbaar te hebben).
  3. De verplichting om een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert.
  4. Meldingsplicht (notificatie): buitenlandse dienstverrichters dienen vooraf melding te doen over waar en wanneer en met welke werknemers zij in Nederland een dienst verrichten.

De eerste drie verplichtingen moet de dienstverrichter nakomen en ingeval van niet-nakoming zijn deze beboetbaar. Dit is opgenomen in de beleidsregels boeteoplegging WagwEU. Hoewel er een matigingsbevoegdheid is, kunnen er forse boetes worden opgelegd van € 12.000.

De vierde verplichting, de meldingsplicht of notificatie moet de dienstverrichter doen. De dienstontvanger moet controleren of de melding is gedaan en of deze juist is. De meldingsplicht/notificatie treedt in werking als het digitaal systeem om melding te kunnen doen, gereed is. Beide partijen kunnen dan beboet worden voor het niet naleven van de verplichtingen. Verwachte inwerkingtreding is 1 januari 2018. Tot die tijd hoeven er nog geen meldingen te worden gedaan en gecontroleerd.

Indien u meer informatie wenst over het bovenstaande neem dan gerust contact met mij op via email: danielle.peeters@tax4expats.nl of via telefoonnummer: +31(0)6 41275681.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 september 2017